Vedtægter

 • 1. Navn og hjemsted

AYAD | Landsorganisation

stk. 2. Organisationen er landsdækkende.

 • 2. Formålet med landsorganisationen er at fremme og styrke det frivillige foreningsarbejde som led i den folkelige oplysning på landsdækkende plan:
 • Karriere og studievejledning
 • Kulturel brobygning
 • Hjælp til nødstedte i Afghanistan

stk. 2. Foreningen respekterer alle religiøse overbevisninger, politiske holdninger samt etniske grupper.

 • 3. Medlemskreds

Som medlem optages foreninger, som har lyst og vilje til at arbejde for landsorganisationens formål, jf. § 2.

stk. 2. Landsorganisationens målgruppe er foreninger med unge medlemmer (det er modgruppen, men betyder ikke at andre må ikke blive medlem af foreningen)

stk. 3. Indmeldelse sker per e-mail til bestyrelsen på info @ ayad.dk, til formanden joseph.saber @ mail.ru eller også på Landsorganisationens hjemmeside www.ayad.dk.

stk. 4. Medlemskabet er først gyldigt, når en forening har betalt kontingent.

Årligt kontingent:
 100 kr. pr. år.

stk. 5. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse pr. e-mail til bestyrelsen på info @ ayad.dk.

 • 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Landsorganisationens højeste myndighed.

stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af oktober måned og indkaldes af Landsorganisationens bestyrelse med mindst fireugers varsel pr. e-mail.

stk. 3. Generalforsamlingen skal afholdes på skift i Jylland, på Fyn og på Sjælland, i denne rækkefølge.

stk. 4. Landsorganisationen afholder omkostninger forbundet med generalforsamlingens afholdelse.

stk. 5. Hver medlemsforening afholder egne omkostninger i forbindelse med deltagelse ved generalforsamlingen.

stk. 6. Stemmeberettigede til generalforsamlingen er alle tilstedeværende medlemmer til generalforsamlingen.

stk. 7. Pr. mødedeltager har en stemmeret.

stk. 8. Landsorganisationens bestyrelse skal repræsentere lokalforeningerne så ligeligt, som muligt, således at bestyrelsen som minimum består af

 • En formand, som ikke er siddende i nogen af medlemsforeningernes bestyrelse.
 • En næstformand som ikke er siddende i nogen af medlemsforeningernes bestyrelse.
 • 3/5 kandidater, som vælges blandt hver af medlemsforeningernes betalende medlemmer og
 • en bestyrelsesmedlem fra hver af medlemsforeningerne, som udvælges af foreningsbestyrelserne som repræsentant hos landsorganisationen. Udvalgte bestyrelsesmedlemmer må ikke være siddende formænd eller næstformænd.

Stk. 9. For at forhindre et ligeligt udfald af stemmer under afstemning til møder, må der ikke sidde et lige antal medlemmer i landsorganisationen bestyrelse.

stk. 10. Opstillingsberettigede til bestyrelsen i landsorganisationen er betalende medlemmer, som har minimum 6 måneders eksterne eller 3 måneder internt erfaring med forenings arbejde/relevant projekt arbejde, inden generalforsamlingens afholdelse.

stk. 11. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

stk. 12. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Valg af stemmetællere.
 • Formandens beretning.
 • Regnskabsaflæggelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af formand.
 • Valg af næstformand
 • Valg af 3/5 bestyrelsesmedlemmer og 2-3 suppleanter.
 • Valg af interne revisorer.

stk. 13. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

stk. 14. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

stk. 15. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde to uger inden den ordinære generalforsamling.

stk. 16. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.

stk. 17. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 • 5. Bestyrelsens tavshedspligt

stk. 1. Bestyrelsen har tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter medlemsforeningernes følsommer oplysninger, som er tilgængelige for bestyrelsen.

stk. 2. Brud på tavshedspligten kan være eksklusionsgrundlag, smh. § 6, stk. 1.

 • 6. Eksklusion

 

 • 7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst halvdelen af medlemsforeningerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 4 uger.

 • 8. Landsorganisationens daglige ledelse

Landsorganisationens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Heraf er halvdelen af bestyrelsen er til valg i lige år, og den anden halvdel er ptil valg i ulige år. Dvs. at hele bestyrelsen er aldrig til valg i det samme år.

stk. 2. Bestyrelsen leder Landsorganisationen i overensstemmelse med nærværende de af bestyrelsen udarbejdede og godkendte retningslinjer.

stk. 3. Senest 30 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde.

stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden ved afholdelsen af det konstituerende møde.

stk. 6. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. I dennes fravær, er disse næstformandens opgave.

 • 9. Beføjelser m.v.

Landsorganisationen skal koordinere og fordele landsdækkende opgaver mellem medlemsforeningerne så ligeligt, som muligt.

stk. 2. Landsorganisationen er beføjet til at bede medlemsforeninger om medlemsantal.

stk. 3. Landsorganisationen kan i samarbejde med lokalforeningerne afholde landsdækkende arrangementer og igangsætte landsdækkende projekter.

stk. 4. Årlige arrangementer skal afholdes på skift i henholdsvis København, Odense og Århus.

 • 10. Økonomi, regnskab og revision

Landsorganisationens regnskabsår følger kalenderåret.

stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab.

stk. 3. Landsorganisationens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

stk. 4. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører landsorganisationens medlemsregister.

stk. 5. Bestyrelsen skal administrere organisationens formue økonomisk forsvarligt og iht. et årligt fastsat budget og handlingsplan.

stk. 6. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

stk. 7. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 • 10. Tegningsregler og hæftelse

Landsorganisationen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, kassereren og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

 • 11. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 • 12. Opløsning

Opløsning af Landsorganisationen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

stk. 2. Landsorganisationen formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 • 13. Datering

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 28.11.2009.

Ændret på foreningens årlige ordinære generelforsamling d. 31.10.2010.

Ændret på landsorganisationens årlige ordinære generalforsamling d. 05.11.2011

Ændret på landsorganisationens årlige ordinære generalforsamling d. 08.04.2012

Ændret på landsorganisationens årlige ordinære generalforsamling d. 28.04.2013

Ændret på landsorganisationens årlige ordinære generalforsamling d. 21.09.2014